.
Emri
Mbiemri
Rruga dhe Numri
Kodi Postar dhe Qyteti
Numri i telefonit
E-Mail
MAC Adresa (shënoni vetëm për vazhdim)